KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN​​ 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Mahir MAHİROĞULLARI

Adres: Polat Tower -​​ Yeşilçimen Sk. No: 12, 34394,​​ Kat:7 D:75​​ Fulya / Şişli / İstanbul

Mail: mahir@mahirogullari.com


Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Hastalarımız için hazırlanan Hasta KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı, Whatsapp veya elektronik ortamda toplanabilir. Web sitemizdeki bize ulaşın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır. ​​ 

Kişisel verileriniz; muayene bilgileri, sağlık verileri, fotoğraflar, tedavi kayıtları, muhtelif yazılı-sözlü sözleşmeler, dilekçeler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü belgeler, verilen sağlık hizmetlerini gerektirdiği somut olayın durumuna göre işlenmektedir. Web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri) domain-Server sağlayıcı bilişim şirketi tarafından tutulabilir. Web sitemizde sitenin işleyişi ile ilgili çerezler kullanılmamakta olup profilleme yapılmamaktadır, çerez politikamızı da okuyunuz. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya​​ konulmuştur.

​​ Kişisel verileriniz kısa mesaj, Whatsapp ​​ vb yazışma, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Koordineli çalıştığımız özel hastane, laboratuvarlar, tıbbi sarf malzeme sağlayıcılar ve hasta kayıt veri tabanı hizmet sağlayıcılar ile KVKK kapsamında iş birliği protokolü yapılmaktadır. İş başvurusu için talep edilmeden özgeçmiş gönderimleri işlenmemekte olup derhal imha edilmektedir.​​ 

​​  İşlenen veriler; kimlik, iletişim, lokasyon(adres,kapı no istenmemektedir.) , sağlık verileri, görsel verilerinizin (ameliyat öncesi/sonrası fotoğraf), web ziyaretçi bilgileri, tarih, hastane adı, ödeme bilgisi, çalışma ilişkisinden kaynaklanan bilgiler, whatsapp vb ortamlarda yazışmalardır. ​​ Verisi işlenen ilgili kişi grupları; müşteri (hasta), tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, refakatçi, Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;​​ 

a) Vergilendirme/faturalandırma süreçlerinde mevzuat gereği zorunlu olması,​​ 

b) Muayenehanemizin sağlık mevzuatından kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma hukuki yükümlülüklerinin ifası için işlenmesinin zorunlu olması,

​​ c) Sözleşmenin ifası için gerekli olması,​​ 

d) Muayenehanemizin hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,

e) Gereken durumlarda ​​ Açık rıza veya meşru menfaattir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması, vergilendirme, sözleşmenin ifası ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat ve açık rıza uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme, kağıt ortamında olanlar kırpılma suretiyle imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilecektir.

Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. Genel olarak sözleşme süresi 10 yıl, iş ve sosyal güvenlik hukuku 10 yıl, vergi kayıtları 10 yıl, iş güvenliği 15 yıl, sağlık kayıtları hizmetin sona ermesinden itibaren (mevzuat gereği ​​ en az 20 yıl) olduğundan 30 yıl olarak uygulanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak gmail/yahoo/hotmail gibi e-posta hizmeti, whatsapp/telegram gibi yurt dışından sağlanan hizmetler, instagram, facebook gibi ortamlarda yazışma sırasında istemeden de olsa verilerinizin yurt dışında dolaşıma çıktığı bilinmelidir. Yurt dışından bize ulaşan yabancı ülke vatandaşı/ikametli kişilerin verileri kendilerine veya yurt dışı sigorta işlemleri, sağlık turizmi işlemleri için yurt dışındaki adreslerle paylaşılması gerekebileceğinden kendi aleni hale getirme hukuki sebebine dayalı olarak veriler işlenecektir. ​​ 

Hasta kayıt programının, randevu sisteminin, radyolojik görüntüleme işlemlerinin saklanması için kullanılan programlar yurt dışından sağlandığından bu konuda açık rızanıza dayalı işleme faaliyeti yürütülmektedir.​​ 

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, İl Sağlık Müdürlükleri, mahkemeler, savcılıklar, idari otoriteler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir. Genel prensibimiz mecbur değilse​​ paylaşılmaması şeklindedir.

Açık rızanız bulunması halinde ve temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilerek ameliyat öncesi-sonrası fotoğraflarınız, radyolojik görüntüleriniz (kimliğiniz görünmeyecek şekilde) ​​ akademik camialarda, bilimsel amaçlı paylaşılabilecektir.​​ 


Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde​​ 

Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.​​ 

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların​​ şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

 

Çerez (COOKIE) Politikası

Çerez nedir?

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin​​ kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler.

Çerez Kullanımı

ÇEREZ (“COOKIE”)

İnternet​​ sitemizden (www.mahirogullari.com ) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığınız zaman, sizlere, Cookie kullanımı kabul edip etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır.​​ 'Kabul Et' seçeneğini seçtikten sonra Cookie'ler aktif olacaktır. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz ve Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie'ler kullanılmaya devam edecektir. Cookie'lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, e-posta adresi, telefon gibi) veya siteyi kullanımınız (iletişim formunu kullanırken, yorum yaparken vb.) esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz, sunucumuzda depolanan Cookie verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler (Canlı Destek eklentisi, Facebook eklentisi, YouTube videosu, Twitter içeriği vb.) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır. Bunun için; 'Aydınlatma​​ Metni', 'KVKK' ve 'Gizlilik Politikası' sayfalarımıza göz atınız.

İNTERNET SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin (veri) dosyalarıdır.

 • İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

 • İnternet Sitesini iyileştirmek, İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

 • İnternet Sitesinin, sizin ve şirketimizin (veya işletmemizin, sitemizin vb.) hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak​​ hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

 • Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım şekilleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

 • Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

 • Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına (uygun reklam gösterilmesine) olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

www.mahirogullari.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları​​ aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar:  www.mahirogullari.com , sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  www.mahirogullari.com , sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

 • Performansa yönelik kullanımlar:  www.mahirogullari.com , sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve internet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Google Reklam ve İçerik Ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü​​ taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek​​ üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nden yararlanabilirsiniz.

Çerezleri Kontrol Etme ve​​ Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıda gösterilmiştir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? 

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın​​ ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

• Internet Explorer

 • Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.

 • Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.

 • Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın,​​ ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge

 • Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.

 • Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

 • Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome

 • Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

 • Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.

 • Altta Gelişmiş'i tıklayın.

 • "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.

 • Çerezler'i tıklayın.

 • "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web​​ Sitesi'nin adını arayın.

 • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox

 • Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.

 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.

 • Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın​​ olarak değiştirin.

 • Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

 • Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

 • Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri​​ sil düğmesine tıklayın.

 • Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari

 • Safari > Tercihler'i seçin.

 • Gizlilik öğesini tıklayın.

 • Web Sitesi Verilerini tıklayın.

 • Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Bu sitede Google Analytics Ziyaretçi Takip Sistemi Kullanılmaktadır 

Google Analytics Engellemek İçin:

Google Analytics Takibini Engelleme Eklentisi - Google Analytics Kapsamı Dışında Kal

 

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam​​ gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen​​ ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

Google Analytics

Google Analytics,​​ çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri​​ Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle​​ eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

 

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için İletişim sayfamıza göz atın.​​ 

Veri Saklama ve İmha Politikası

KVKK Sayfamız: KVKK 

Bu 'Çerez Politikası'nın en son güncellendiği tarih: 15/01/2022​​ 

 

  error: Content is protected !!

  ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. MAHİR MAHİROĞULLARI KİŞİSEL WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.

  Adres

  ART2ART ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ VE MEDİKAL LTD. ŞTİ.
  Polat Tower - Fulya Mah. Yeşilçimen Sk. 7. Kat No:75 34394 Şişli / İstanbul Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ Kaptan Paşa, Kaptan Paşa Mah. Piyale Paşa Bulv, Okmeydanı Cd. No: 4, 34384 Şişli/İstanbul

  Telefon

  0532 410 0 266

  E-Posta

  mahir@mahirogullari.com