KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA

HASTA AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Mahir MAHİROĞULLARI

Adres:​​ ​​ Polat Tower - Yeşilçimen Sk. No: 12, 34394,​​ Kat:7 D:75​​ Fulya / Şişli / İstanbul

Mail: mahir@mahirogullari.com

 

Değerli hastamız, ​​ “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz/özel nitelikli verileriniz, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.​​ 


Kişisel Verilerinizi İşleme Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

1219 sayılı Tababet Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Biyotıp Sözleşmesi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ​​ ve diğer ilgili mevzuata göre muayene-tedavi-kontrol sürecinde aşağıdaki detayları verilen bilgileri toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

KVKK’ nın 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Biz de tedavi hizmeti kapsamında bir sağlık hizmeti sunucusuyuz.

Vergi Usul Kanunu kapsamında faturalama süreçlerinde kimlik, adres, tarih, finans, alınan hizmetin nevi gibi bilgileriniz işlenmektedir. Tarafınıza yapılan fiyatlandırma bilgileri de meşru menfaat kapsamında kayıt altına alınmaktadır.

Sözleşmenin ifası için finans bilgileriniz ve verilen hizmet detayları saklanmaktadır.​​ 

Hukuki ihtilaf halinde kendimizi korumamız için bir hakkın tesisi veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak ödeme, muayene, tedavi sürecinde işlenen genel, özel nitelikli, görsel vb verilerinizi yasal süresi kadar saklayabiliyoruz

Meşru menfaat ve sözleşmenin ifası hukuki sebebi kapsamında; hasta kayıtlarının işlevsel veri tabanında tutulması, randevu programı kullanılması, tedavi etkinliğinin kontrol edilmesi için öncesi-sonrası fotoğraflamaların yapılması, hasta görüntüleri ameliyat günü alınması için hastane ile koordinasyonun yapılması sırasında verileriniz işlenmektedir.

WhatsApp ve Gmail gibi yurt dışına dolaşıp gelen verileriniz için, hasta kayıt sistemi veri tabanının ve randevu programının, Radiant vb görüntü işleme programlarıının yurt dışından servis edilmesi nedeni ile açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak verileriniz işlenmektedir.

 

Elde Ettiğimiz Kişisel Verileriniz Nelerdir?​​ 

Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz,

 • Adresiniz, telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz,​​ ameliyat türü, ameliyat tarihi, muayene tarihi, tıbbi işlemin hangi hastanede yapıldığı, alerji, sigara kullanım alışkanlığı, önceki geçirilen hastalıklar, bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar, ilaç kullanım bilgisi vb sağlık verileri

 • Web sitemizi kullanımı sırasında elde edilen gezinme trafik bilgileri, IP adresi, zaman damgası (ki bunlar 5651 sayılı yasa ile web servisi sunan şirket tarafından mecburi olarak işlenmektedir) (Web sitesinin surverini sunan şirket tarafından işlenmektedir.)

 • Tedavinin etkinliğini kontrol edebilmek için öncesi ve sonrası görsel fotoğraflar ve videolar, Whatsapp yazışmaları, mail yazışmaları, web sitesi üzerinden yazışmalar

 

Hangi Yöntemlerle Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak; fiziksel, Whatsapp, e-posta, web sitemizdeki iletişim kısmı, ​​ kanallardan sözlü, yazılı, görsel, CD gibi dijital veri ortamları ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Tüm bu verileriniz sizin tarafınızdan getirilen ve bizim istediğimiz dijital ve fiziksel kayıtlardır.

 

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?​​ 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı,​​ 

 • Sekretarya ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,

 • Kimliğinizin kayıt yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için teyit edilmesi,

 • Sağlık hizmetimizin planlanması ve sürecin yönetilmesi,

 • Hastane randevunuzun alınması,

 • Kontrol muayenesi randevularınızın ayarlanması,

 • Faturalandırma süreçlerinde hukuki yükümlülük kapsamında,

 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Yapılan tedavinin etkinliği için öncesi ve sonrası görsel kontrolün sağlanması,

 • Size özel ilaç/tıbbi malzeme vb ürün sağlanması,

 

Saklama süresinin sonunda Kişisel Verileriniz sistemlerimizden imha edilerek silinmektedir. ​​ 

 

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?​​ 

Açık Rızanızla Whatsapp veya e-mail (Gmail, Yahoo, Hotmail) gibi vasıtalarla genel ve özel nitelikli verileriniz göndermeniz halinde paylaştığınız bilgilerinizin uluslararası bilgi ağında dolaşıma kendi gönderiminiz neticesinde çıkacağını unutmayınız. (Bizim tarafımızdan bu iletişim yolları talep edilmemektedir). Yurtdışından bize ulaşan hastalarımızın iş faalitetlerinin yürütülmesi için amaçla bağlantılı ve sınırlı olmak üzere genel ve özel sağlık verileri işlenmektedir. ​​ Paylaşılan kişiler aşağıda sunulmuş olup her birisi ile gerektiğinde amaçla sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır.

 • Sağlık Bakanlığı’nın denetim görevlileri (bir kısım evrakları kontrol ettiği ve bazı verileri görebildiği, bazen de yazılı olarak bilgi talep edebildiği bu gibi durumlarda amaçla bağlantılı ve sınırlı paylaşım yapılabileceği),

 • Özel sigorta kullanımınız halinde bu sigorta şirketi,

 • Suç soruşturması veya kovuşturması sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Muayenehanemiz yataklı olmamakla beraber ameliyatınızın yapıldığı özel hastanede Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında kimliğinizin kolluk tarafından​​ öğrenileceği,

 • İlaç reçete edilmesi halinde reçetenin temin edildiği eczane,​​ 

 • Hukuki ihtilaf halinde adli makamlar (kendimizi hukuki süreçlerde korumak için sunacağımız kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin olabileceği),

 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ve kişiler (hekimler ve diğer sağlık personeli),

 • Operasyonun/tedavinin yapılacağı hastane, tıp merkezi​​ 

 • Kanuni veya özel temsilcileriniz,

 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (gerekmesi halinde),

 • Muhasebe ve Mali Müşavirimiz, e-makbuz temin edilen şirket

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, İl Sağlık Müdürlüğü vb​​ 

 • Hasta kayıt veri tabanı sağlayan şirket (g-suit woekspace) (daha detaylı bilgi için yazılı başvurarak veya web sitemizden bilgi edinebilirsiniz.)

 • Akademik amaçlı olarak akademik faaliyet kapsamında akademisyenlerle, makale, kongre vb etkinliklerde sunum veya yayın şeklinde (kimliğiniz belli olmamak şartıyla),

 • Web sitemizden yapacağınız iletişim faaliyetleri sırasında web site hizmeti sunan ilgili şirket işin doğası gereği verilerinize ulaşabileceği,

 • Açık rıza vermeniz halinde, kimliğiniz belli olmayacak şekilde görselleriniz web sitesinde, muayenehane içerisinde paylaşılabilecektir.

 • Whatsapp, telegram, signal, bip vb sosyal medya iletişim vasıtaları, gmail,​​ G-suit (wokspace), radiant, horus vb görüntü işleme programları (röntgen vb. görüntülerin açılması ve saklanması için), Google takvim​​ gibi sunucusu​​ yurt dışında olan uygulamalar vasıtasıyla veri işletildiğinde sistemlerin doğası gereği verileriniz yurt dışına çıkmaktadır.​​ 

 

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Elde edilen kişisel verilerinizin korunması için veri sorumlusu yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmaktadır.​​ 

Alınan önlemlerin uygulanması ile verilerinizin güvenli şekilde muhafazası ile başka amaçlarla kullanılmaması, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.​​ 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun önerdiği politika ve süreçler KVKK özüne göre elden geçirilmiş ve bu konuda profesyonel eğitim alınmıştır.​​ 

Kullanılan bilgisayarlar ve programlar için teknik gereklilikler araştırılmakta güncel üst seviyede koruma sağlanmaktadır. Programların orijinal olmasına özen gösterilmektedir.

Fiziksel alanlarda kilit ve yetkilendirme uygulamaları bulunmaktadır.

Saklama ve imha politikamızda daha detaylı olarak koruma konusuna ulaşabilirsiniz.


Saklama Süresi Ne Kadardır?

Sağlık verileriniz ilgili mevzuata göre en az 20 yıl saklanmak durumundadır. Biz de muayenehane sürecimize göre sizinle tedavi ilişkimizin bitiminden itibaren 20 yıl olarak tedavi verilerinin saklanması gerektiğine karar verdik. Devam eden kontroller veya başkaca tıbbi girişimlerde geçmiş işlemlerin kontrolü gerektiğini göz önüne alarak bu süreyi belirledik. Saklama süresi dolan verileriniz ilk periyodik imha döneminde (6 ayda bir periyodik imhamız yapılmaktadır) imha edilecektir. Saklama süresi dolmayan bir kişisel verinin imhası talep edilir ise ilgili mevzuattaki süresi dolmamış ise bu talebiniz yerine getirilemeyecektir.

 

 

İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?​​ 

İşlenmekte olan kişisel verilerinizle ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.​​ 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak 11.madde başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi doğrudan tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde yukarıda sunulan adrese ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi elden, posta yolu ile gönderebilirsiniz. Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir.​​ Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır.​​ Başkası sizin adınıza müracaatta bulunacak ise; özel yetki içerir vekaletname ile başvurması gerekmektedir (avukat dahil). Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

 

 

Yukarıda yer alan aydınlatma metnini okudum ve anladım (LÜTFEN HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATINIZ)

 

 Hasta İsim-Soy isim​​ 

Tarih  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ İmza​​ 

HASTA YAKINI​​ Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………

Tarih: ……./……./………Saat:….. Y

Yakınlık Derecesi: ………………………….. (Hasta Yakınından; Hasta 19 yaşından gün almamış ise, Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır. ​​ Hastanın temyiz kudreti /karar verme yetisi yoksa Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)

 

TERCÜMAN​​ (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise) Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.​​ 

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………

Tarih: …../……./……… Saat:……

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA

HASTA AÇIK RIZA METNİ (GENEL)

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Hastalara özel aydınlatma metnini okumam için yönlendirildim.​​ Muayenehanede fiziki olarak broşür şeklinde aydınlatma metni bulunmaktadır.​​ Ayrıca bu metine web sitesinden de ulaşabileceğim söylendi.​​ Aydınlatma metnini okudum, anladım, anlayamayacağım yerleri sorabileceğim söylendi. Sağlık verilerimin tedavi sürecinde işlenmesinin mevzuat gereği olduğunu anladım. Aşağıdaki konularda açık rızam bulunmaktadır. Bu kapsamda; (*lütfen tercihiniz olan seçeneği yuvarlak içine alınız veya tik atarak işaretleyiniz)

 

 • Günümüzde kullanılan birçok dijital uygulama programının (Whatsapp, telegram, signal, bip vb sosyal medya iletişim vasıtaları, gmail, g-suit (wokspace), radiant, horus vb görüntü işleme programları (röntgen vb. görüntülerin açılması ve saklanması için), Google takvim e-posta iletişimi, hasta kayıt sistemi, randevu programı, gibi) merkezlerinin veri depolama alanları yurtdışında olduğu için bu hizmetlerin kullanımı sırasında veriler otomatik olarak yurtdışına çıkmaktadır. Yurt dışından sağlanan bilişim hizmetlerinin yapılan muayene ve tedavi süreçleri kullanımı sırasında, kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin yurt dışı dolaşıma girmesini,​​ 

engelli kadinlar ve kiz cocuklari icin cinsel..H​​ Kabul ediyorum  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ engelli kadinlar ve kiz cocuklari icin cinsel..H​​ Kabul etmiyorum

 

 • Operasyon öncesi-sonrası fotoğraflarımın mesleki kongrelerde, muayenehane içerisinde veya web sitesinde akademik amaçlı paylaşılmasını,

​​ Kimliğim belli olmayacak şekilde paylaşılmasını kabul ediyorum

​​ Kabul etmiyorum

 

 

Yukarıda yer alan konularda kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine özgür iradeyle ve bilgilendirmeye dayalı onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.​​ 

 

Hasta İsim-Soy İsim :

 

Tarih- İmza :

 

 

HASTA YAKINI​​ Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………

Tarih: ……./……./………Saat:….. Yakınlık Derecesi: ………………………….. (Hasta 19 yaşından gün almamış ise, Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır, boşanmış aile ise imza velayet sahibinden imza alınır. ​​ Vasisi ya da yasal temsilcisi varsa ondan imza alınır)​​ 

 

 

TERCÜMAN​​ (Hasta yabancı ise) Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır. Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……

 

 

6698 SAYILI KANUNA GÖRE VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA YAPACAĞI BAŞVURULARININ ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE YANITLANMASI PROSEDÜRÜ

I. BAŞVURUNUN ALINMASI

Kanun 13’üncü maddesi, başvurunun “yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle” yapılacağını öngörmüştür. Web sitesinde yayınlanan başvuru formu doldurularak posta ile, elden teslim ve mail yolu ile şirketimize iletilebilir. Form doldurmak mecburi olmayıp yeterli bilgi ihtiva eden basit dilekçe ile de başvuru yapılabilir.

Kişisel veriler şahsa münhasır olduğundan toplu başvuru işleme alınmayacaktır. Toplu başvuru durumunda başvurucuya her bir kişi için ayrı başvuru yapılması​​ için 15​​ gün süre verilecektir. Başvuruda bulunan kişinin vekil olması durumunda, KVK mevzuatı​​ doğrultusunda başvuruda​​ bulunma özel yetkisinin varlığı kontrol edilmelidir. Çocukların Kişisel Verilerini ilgilendiren talepler için başvuru yasal temsilci tarafından yapılabilecektir. Böyle bir durumda da yasal temsilcinin yetkisini belirleyen belgelerin suretleri talep edilecektir. Kanun’da Veri Sorumlusunun kendisine iletilen talebi ücretsiz olarak sonuçlandırması öngörülmüştür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerekmesi halinde Kurul’un belirleyeceği esaslar doğrultusunda bir ücretlendirme yapılmasının da mümkün olabileceği ifade edilmiştir.​​ 

İlgili Kişi taleplerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle başvuruyu yapan kişinin, veri sorumlusu nezdinde işlenen kişisel verilerin sahibi olup olmadığı tespit edilir.

 • Başvuruyu işleme alabilmek ve doğru kişiye sonucu iletebilmek için başvuranın kimlik bilgileri (İlgili kişinin adı, soyadı, TC Kimlik numarası, iş veya ikametgâh adresi) tespit edilir. Bu tespit elden başvurularda başvuruyu alan kişi, başvuranın kimlik kontrolünü sağlar. ANCAK VERİ SORUMLUSUNDA İŞLENEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA KONTROL YAPILIR. VERİ SORUMLUSUNUN KAYITLARINDA OLMAYAN VERİLERLE KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEMİ YAPILAMAZ. Ör: ilgili kişinin sadece cep telefonu işlenmiş ise kontrol bu numara üzerinden yapılır ayrıca​​ TC​​ no talep edilmesine gerek yoktur, yeni bir veri işleme faaliyetine mahal verilmemelidir.

 • Elektronik ortamdan yapılan başvurularda yazılılık şartını sağlamak üzere, İlgili Kişinin başvurularında 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza kullanılmalıdır. Güvenli elektronik imzaya dayalı nitelikli elektronik sertifika ile de başvurucunun kimliği hukuken tespit edilebilecektir. E posta ile gelen ve elektronik imza içermeyen kişisel veri taleplerine kişinin kimlik tespiti için gerekli bilgi ve belgelerin teyit edilmesi amacıyla eksiklik bildirimi şeklinde cevap verilir.

Şarta bağlı olan taleplerle ilgili bu şartın nasıl gerçekleştiği yolunda İlgili Kişinden (örneği başvuru formunda gösterildiği şekilde) ekstra bilgi istenmeli ve bu iddiasını kanıtlayacak vesikalar Kanun uyarınca geçerli olmayan kanallardan da (örn. internet sitesi, mail v.b.) başvurular geldiğinde teyit amacı ile başvurucuya geri dönülecektir. Eksiklikler başvurucu tarafından 15 gün içinde giderilmediği takdirde başvuru, usule uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilecektir.

 

II. BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Başvurular, KVKK Görevlisine iletilir. Süreç bu görevli tarafında koordine edilir ve cevaplandırılır.​​ 

 • Başvuranın kimlik tespiti, istediği kişisel verinin kime ait olduğu, başkasın ait veri talep ediliyor ise özel yetkisi kontrol edilir. Bunlarda eksiklik varsa tamamlanması için başvurucuya 15 gün ek süre verilir.

 • Talep edilen verinin ne olduğu, şirkette işlenip işlenmediği kontrol edilir. İşlenmiyor ise başvurucuya bu yönde cevap verilir. İşleniyor ise bu durumda hangi birimde, hangi amaçla işlendiği kişisel veri işleme envanterinden kontrol edilir. İlgili birimle koordine edilerek talep edilen bilginin gereği yapılır.

 • İlgili Kişi tarafından yapılan başvurularda üçüncü kişilere ait bilgilere yer verilebilir. Üçüncü kişinin bilgileri tamamen ayıklanarak yanıtlanabiliyor ise yanıt verilecektir. Üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmadan bilgi edinme talebinin yanıtlanması mümkün olmayan durumlarda üçüncü kişinin açık rızası kontrol edilir, üçüncü kişinin açık rızası alınamıyor veya yoksa kişisel veri paylaşımı hukuken yapılamayacaktır.​​ 

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SÜRELERİ

İlgili Kişi taleplerinin Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.​​ 

Bir başvuru geldikten sonra, başvurunun ilk değerlendirme için bir hafta, ilgili departmanlara gönderilmesi için azami 1 hafta süre, gönderilen departmanların gelen talebe ilişkin yanıt vermesi için azami 1 hafta süre uygulanacaktır. Son karar ise başvurudan itibaren 25 gün içinde tamamlanması planlanacaktır.

Başvuruya ilişkin süre, kişi ve taleple ilgili eksiklik olması halinde bu eksikliğin giderilmesinden sonra başlayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN YANITLANMASI

Veri Sorumlusu, en kısa sürede veya her halde en geç otuz (30) gün içinde talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde herhangi bir cevabın verilmemesi halinde başvuru sahibi Kurul’a şikâyette bulunabileceği göz önüne alınarak hareket edilir.

Cevapta Bulunması Gereken Bilgiler:​​ Talebi Yapan Kişi, Talepler, Talepler Neticesinde Sağlanan Bilgi ve Belgeler, Talebin Alınma tarihi, Taleple ilgili ekstra bilgi ve belge talep edilmiş ise; bu taleplerin tarihi ve ilgili cevapların alınması tarihi, Taleple ilgili yapılan işlemler, Taleplere Karşı Şirketin Cevapları, Talep Yanıtlama Tarihi, Yetkili İmza​​ 

 

 

V. BAŞVURULARIN SAKLANMASI

Başvurular ve cevapları da kişisel veri içermektedir. Bu nedenle Kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikasına uygun davranılacaktır. Herhangi bir yasal süreçle karşılaşılması ihtimali göz önüne alınarak uzamış ceza zaman aşımı olan toplam 10 yıl, hiç verisi işlenmediği tespit edilen başvurular ise 2 yıl süre ile saklanır ve sonraki periyodik imha döneminde imha edilir.​​ 

VERİ SAHİBİ/ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 • Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak ​​ veri sorumlusuna ​​​​ başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 • Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak ya da önceden veri sorumlusuna bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.​​ 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Yazılı Olarak Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Faks Yoluyla Başvuru

BAŞVURU ADRESİ

 

Prof. Dr. Mahir MAHİROĞULLARI

Polat Tower - Yeşilçimen Sk. No: 12, 34394,​​ Kat:7 D:75​​ Fulya / Şişli / İstanbul

-

 

 http://mahirogullari.com/iletisim/

 

mahir@mahirogullari.com

-

 

 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz İle Talebiniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. Bizde olmadığını bildiğiniz ​​ bilgileriniz, vermekten kaçınınız.

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /​​ 

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu/Tel ​​ No

(Cevabın gönderilmesini istediğiniz iletişim Yolunu belirtiniz)

:

 

E-posta Adresi ​​ 

:

 

Veri sorumlusu ile Olan İlişkiniz

:

Müşteri/Hasta

İş Ortağı

Ziyaretçi

Diğer

Çalışan

 

 

 

Talebiniz Bu bölüme açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  error: Content is protected !!

  ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. MAHİR MAHİROĞULLARI KİŞİSEL WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ.

  Adres

  ART2ART ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ VE MEDİKAL LTD. ŞTİ.
  Polat Tower - Fulya Mah. Yeşilçimen Sk. 7. Kat No:75 34394 Şişli / İstanbul Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ Kaptan Paşa, Kaptan Paşa Mah. Piyale Paşa Bulv, Okmeydanı Cd. No: 4, 34384 Şişli/İstanbul

  Telefon

  0532 410 0 266

  E-Posta

  mahir@mahirogullari.com